Cebuano Dictionary

yawa
fiend
yawa
n. devil
yawa sa kahakog
mammon
yawan-on
adj. diabolic
yawan-on
adj. fiendish
yawan-on
adj. nefarious
yawi
n. key
yawihanan
n. doorlatch
yawihanan
n. lock
yawyaw
babble
yawyaw
n. yap
yaya
flabby
yaya
nursemaid
yaya
slow
yellow
yellow
yelo
ice
yelo
n. frost
yelo
n. snow
yelo
yellow
yeluhon
icy
1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z