Meaning of ulandis

ulandis

Cebuano

(not without l) n. 1. white-skinned pig; 2. Hollander, Dutchman; v. become bald and white; shave bald and white. Akuy muulandis ánang ímung úlu ug dì nímu paputlan nang ímung lambúngay, I’ll shave you bald if you don’t cut that mane of yours. see also uwandis.