Meaning of úlà

úlà

Cebuano

(not without l) v. shed blood as a sacrifice (literary). Muúlà ku sa ákung dugù álang sa yútang natawhan, I’ll shed my blood for my native land.