Meaning of ugsad

ugsad

Cebuano

v. land, touch the ground in a gentle manner. Sa dihang miugsad ang buwà sa sabun sa yútà, mibutu kini, When the soap bubble landed on the ground, it burst. Ayaw iugsad (ipaugsad) ang tumuy sa kurtína sa sawug, Don’t let the end of the curtain touch the floor. ugsad-ugsad v. 1. see ugsud-ugsud. see ugsud; 2. bounce or jounce in riding on a rough road or sea. Nag-ugsad-ugsad ang trák sa kabatsihan, The bus is bouncing up and down on the potholes. -in- n. footfalls. Kláru kaáyu sa sílung ang inugsad sa tiil sa naglakaw sa táas, The footsteps upstairs are very loud downstairs.