Meaning of tumar

tumar

Cebuano

v. 1. take medicine. Tumaha (tumara) nang tablítas, Take those pills; 2. afford, have the means for. Ang sapían ra giyuy mutumar (makatumar) niánang ímung prisyu, Only a millionaire could afford the price you are setting; 3. — ug aksiyun take action on something Ang kíha wà katumahig aksiyun, They didn’t act on his complaint. — ug nutisya, libak, et al. 4. pick up gossip, rumors. Ang mga radiyu balágun adtu matumar sa tubáan, You can pick up rumors at the toddy stand.