Meaning of tugnà

tugnà

Cebuano

v. dip, dunk into liquid. Dì pa ku malígù, apan mutugnà lang úsà ku sa túbig, I won’t swim yet, I’ll just immerse myself quickly. Ang balanghuy laming itugnà sa mantíkà, Cassava tastes good if you dip it into pork fat.