Meaning of trambutsu

trambutsu

Cebuano

see tambutsu.