Meaning of tinù, tínù

tinù, tínù

Cebuano

n. insects which make a tiny ticking sound when squashed; v. make a tiny popping sound when squashed. Mutínù ang búhì nga lusà kun tusdun, Unhatched eggs of head lice will make a tiny popping sound when you press them between your thumbnails.