Meaning of timbaya, timbayà

timbaya, timbayà

Cebuano

v. greet. Mutimbaya siya káda súgat námù, She greets me each time we meet. Timbayahun diay nákù nang dì kaíla, Do I have to greet someone I don’t know? n. greeting.