Meaning of táli, tálì

táli, tálì

Cebuano

v. 1. tally, mark. Dì ku makatáli kay kandidátu ku, I can’t do the tallying because I’m a candidate. Gitálì ku ang ímung palta, I have recorded your absences; 2. have a note of a certain emotion. Ang íyang pagtubag daw sa nagtálì ug kasukù, His reply seemed to have a note of anger.