Meaning of tabákù

tabákù

Cebuano

n. 1. tobacco; 2. piece of tobacco rolled for smoking. (→) v. smoke. Ang dáhun sa lumbuy maáyu tabak-un sa hubákun, Lungbuy leaves are good for asthmatics to smoke. paN- v. be smoking. Wà gánì tay ipanabákù, sini na núun, I don’t even have money for smoking much less for movies. tabakun-an, -an(→) n. tobacco field.