Meaning of súyà

súyà

Cebuano

v. feel dislike towards someone out of envy or because of an overbearing, braggart sort of personality. Makasúyà man nang ímung pagkahambugíru, Your bragging makes people resent you. Nasúyà siya nákù kay dílì man giyud siya makalupig, He resents it that he can never beat me.