Meaning of sutána

sutána

Cebuano

n. 1. priest’s cassock, the soutane; 2. the priestly office. Ánang ímung gibúhat wà lang gánì ka maghunàhúnà sa ímung sutána, When you did that you completely forgot that you were a priest; v. wear, make into a soutane.