Meaning of suba

suba

Cebuano

n. river


suba

Cebuano

shore


súba

Cebuano

see súbak.


subà

Cebuano

n. river. (←) n. uterine hemorrhage; v. 1. have a uterine hemorrhage. Ang babáying gisubáan sa dugù namatay, The woman who had a uterine hemorrhage died; 2. go upstream or to the hinterland. Kadaghánan sa mga táwung nagpuyus ubus misúbà sa panahun sa gúbat, Most of the people living along the coast went to the mountains during the war. Walà makasúbà ang mga uwang sa pagkagámay sa túbig, As the water receded the shrimps could no longer proceed upriver. suban-un n. 1. person living near the river; 2. the Subano, a non-Christian tribe of Western Mindanao; a. having dirty habits, like the Subano’s.