Meaning of salantà

salantà

Cebuano

v. 1. stop by, stay for a while. Inigbiyáhi nákù sa Manílà, musalantà sà kug duha ka adlaw sa Rumblun, When I take my trip to Manila I will stay for two days in Romblon; 2. put a stop to something, prevent something Kapakyas nga makasalantà sa mga panganduy, Failures that foil one’s ambition. Salantáun ku ang íyang laksut nga batásan, I will put a stop to his bad habits.