Meaning of pulkas

pulkas

Cebuano

v. 1. annihilate, destroy utterly. Ang mga girilya nagpulkas sa usa ka trák nga Hapun, The guerrillas annihilated a truckload of Japanese soldiers. Mahinánuk na ku nga napulkasan na sa dughù ang ákung katri, I sleep soundly now that my bed has been rid of bedbugs; 2. remove a fish corral from the sea. Pulkása nag inyung bungsud kay tinghabagat na, Remove your fish corral now because the windy season is setting in. 3. pay off debts. Nakapulkas siya sa útang pagkadaug níya sa swipstik, He managed to pay off his debts when he won the sweepstakes.