Meaning of pulákut

pulákut

Cebuano

v. be lighted and burning. Dì mupulákut ang tinustus kay basà ang tabákù, The cigars won’t burn because the tobacco is wet. Pulakúta (ipulákut) úsà ang káyu úsà sugnúri, Let the fire start burning before you add fuel.