Meaning of palastǎr

palastǎr

Cebuano

(not without l) v. 1. lay flat, lie down flat. Kinsa man nang nagpalastǎr dihà sa katri? Who’s that lying down on the bed? Ipalastǎr (palastára) ang panaptun sa lamísa úsà nímu tabása, Lay the cloth flat on the table before you cut it. 2. set in proper place. Palastáran ku sa ákung tinda kining ímung lamísa, ha? May I set my goods up here on your table?