Meaning of mananahi

mananahi

Cebuano

n. dressmakermananahi

Cebuano

n. tailor