Meaning of limúk

limúk

Cebuano

v. give a look of anger or disgust with pursed lips, and make a humming sound. Milimúk (nanlimúk) siya nákù kay wà man nákù pakapíha, She gave me a sour look because I did not allow her to copy my work. Íya kung gilimúkan, mu rag nakasalà ku níya, She gave me a look of disgust, as if I had offended her.