Meaning of libirtǎd

libirtǎd

Cebuano

n. freedom. Ang ákung bátà way libirtǎd sa pagpílì sa íyang gustu, She has no freedom to choose what she wants.