Meaning of kulípà

kulípà

Cebuano

v. expel from the mouth by pushing with the tongue or blowing. Mukulípà (mangulípà) ang bátà kun ímung dalìdaliun paghungit, The child will spit the food out if you feed it too rapidly. Ikulípà nà kay húgaw, Spit that out. It’s dirty.