Meaning of kalábat

kalábat

Cebuano

v. 1. reach up to an amount or length of time. Ang húlaw nakakábat giyud ug tulu ka búlan, The dry season lasted for three months. Ikábat ug singkuwinta ka tápuk ang inasal, Make the roast pig do for fifty portions; 2. go as far as. Kabátun ku ang mga bitúun álang kanímu, I’ll go to the stars for you; 3. walk holding on something Gikabátan sa bátà ang mga silya, The child walked holding onto the chair. -an(→) n. something one holds onto while walking.