Meaning of kagutkut

kagutkut

Cebuano

n. sound made by something gnawing away at something or scraping something off. Ang kagutkut sa ilagang gakitkit sa kumúda, The gnawing sound of the rats nibbling at the drawer; v. make a continuous gnawing sound. Nikagutkut ang tísas pagsulat nákù sa islít, The piece of chalk made a scraping sound when I wrote on the slate. Ang kinagutkut sa limbas, The scraping sound of the carpenter’s file.