Meaning of kagupà, kagúpà

kagupà, kagúpà

Cebuano

n. collective term for one’s blood relations. Aku ray tituládu sa ámung kagúpà, I’m the only one in our clan that has a degree.