Meaning of kagubkub

kagubkub

Cebuano

a. 1. crunchy, crisp. Kagubkub kaáyug pánit ang inasal, The roast pig has very crisp skin; 2. making a crunching sound. Kagubkub pamatíun ang yílu nga giúsap, The ice he’s chewing sounds crunchy; v. 1. be, become crisp; 2. make a crunching sound.