Meaning of kagìkì

kagìkì

Cebuano

n. snicker, laughter that is suppressed; v. snicker. Mikagìkì ang mga bátà kay walà makapamutúnis ang maistru, The children snickered because the teacher forgot to button his pants.