Meaning of itsu diritsu

itsu diritsu

Cebuano

see hitsu diritsu. see hitsu.