Meaning of ítip

ítip

Cebuano

v. clip, crop something very close. Muítip kaáyug putul ang lunmúwir sa sagbut, The lawn mower cuts the grass very short. Kinsa kahay nag-ítip ug gunting ning kuku sa bátà? Who cut the baby’s fingernails so short? Itípun (iítip) ba nátù pagputul ang mga sanga sa kamunggay? Shall we cut these kamunggay branches very short? a. cropped short.