Meaning of irug

irug

Cebuano

v. 1. move, cause something to do so. Akuy miirug sa bangkù dapit sa bungbung, I moved the chair towards the wall. Nag-irug ba nang barku sa lawud? Is that ship in the ocean moving? Iruga (iirug) ug diyútay ang sud-an ngari, Move the plate of food over here; 2. make progress, move ahead in time. Sáma lang sa wà muirug ang íyang idad, She looks as though she hasn’t gotten any older. Wà giyud muirug ang ámung kahimtang, Our financial condition has made no progress; 3. budge from one’s belief. Dì ni giyud siya mairug sa íyang disisiyun, He cannot be moved from his decision; n. progress, advancement. Gamay rag irug ang kauswágan sa lungsud, The town has undergone little progress.