Meaning of igong kuwarta

igong kuwarta

Cebuano

cash