Meaning of húnus

húnus

Cebuano

v. take a human life. Ulípun siya ug mahímung hunúsun ang íyang kinabúhì bisan anus-a, He is a slave, and his life may be snuffed out at any time.


húnus

Cebuano

n. drawer; v. pull a drawer out. Nakadungug ku nga dihay mihúnus sa ákung lamísa, I’ve heard someone pulling the drawer in my table out. hunushúnus n. see húnus, n.