Meaning of hudíyu

hudíyu

Cebuano

n. 1. Jew; 2. someone regarded as evil, cruel. Hudíyu kaáyu nang tawhána. Wà giyuy kalúuy, That man is a demon. He has no mercy. Ikawng hudiyúa ka, ay na giyug bálik diri, You s.o.b.! Don’t you ever come back here!