Meaning of híyum

híyum

Cebuano

v. press the lips tight. Inay mutíngug mihíyum na hinúun sa bàbà, Instead of talking she pressed her lips tight. hiyumhiyum see kipìkipì. see kípì. pa-, pa-(→) v. smile. Mipahiyum kanímu ang kapaláran, Lady Luck smiled on you. Pahyúmi ang bátà, Smile at the child; n. smile. mapa-un a. smiling.