Meaning of háyaw

háyaw

Cebuano

v. raise, rise into the air. Aku giyuy miháyaw sa imáhin arun makítà sa tanan, I was the one who raised the image high for all to see. Miháyaw ang túnu nímu sa kúrus, Your pitch rose on the refrain. Giháyaw na nákù ang kamut kay sagpáun ku untà siya, I had already lifted my hands to slap her.