Meaning of haswà

haswà

Cebuano

v. remove something that sticks, get removed. Maáyu kaáyung muhaswà (mupahaswà) sa buling ang Tayid, Tide removes dirt well. Tungud sa kalatà nahaswà ang pánit, After the meat got done, the skin came off. Haswáa (ihaswà) ning lápuk nga nitaput sa ákung sapátus, Remove the mud that stuck to my shoes.