Meaning of gúum

gúum

Cebuano

v. 1. force someone’s mouth shut. Igúum (guúma) ang bàbà arun dì siya kasyágit, Shut his mouth tight so he can’t shout; 2. repress feelings. Igúum (guúmun) na lang nákù ang ákung kahiubus, I’ll just swallow my feelings of hurt pride.