Meaning of gimat

gimat

Cebuano

a. ugly, plain. Gimat nang panaptun ímung gipílì, You chose an ugly cloth; v. get to be ugly. ka-(←) v. be covered with dirt. Nagkagímat ang nawung sa bátà, The child’s face was covered with dirt.


gimat

Cebuano

a. tattered, in shreds. Gimat ang sinínà sa makililímus, The beggar has a tattered dress on. ka-(←) v. be in tatters.