Meaning of gahápun

gahápun

Cebuano

(from hápun) yesterday. Gahápun ku lang siya makítà, I only saw her yesterday. ka- n. 1. one’s past. Ang íyang kagahápun punù ug mga masulub-ung handumánan, Her past is full of sad memories. may — for a woman to have a shady past; 2. = gahápun.