Meaning of dal-us

dal-us

Cebuano

v. 1. drag or slide slowly in a downward direction. Ang íyang nigusyu nagkadal-us sa kapútu, His business gradually slipped into bankruptcy. Idal-us (dal-úsa, padal-úsa, ipadal-ús) na lang ang sáku sa kupras pagkanáug, Just put the sacks of copra off by letting them slide; 2. move forward slowly (figurative usage). Ang sakayan midal-us sa línawng dágat, The boat moved slowly over the calm sea; 3. move the eyes down over something Midal-us ang íyang pagtan-aw gíkan sa líug ngadtu sa bitíis, He let his gaze move over her from her neck to her legs. -an(→), -anan(→) n. slide.