Meaning of busngì

busngì

Cebuano

a. buck-toothed; v. get buck teeth. Ang pagsinupsup sa kumagkù mauy nakabusngì (nakapabusngì) sa bátà, Thumbsucking made the child buck-toothed.