Meaning of bíu

bíu

Cebuano

n. body odor. Bahúang bíu nímu uy, Jesus, what strong b.o. you’ve got; v. have b.o. Mabíu (biúhun) ka ug dì ka malígù, You’ll have b.o. if you don’t take a bath. biúhun a. having strong b.o.