Meaning of balúkat

balúkat

Cebuano

v. 1. see lúkat, v; 2. dig into one’s past. Dílì ku gustung mubalúkat (mamalúkat) sa ímung mapait nga kagahápun, I do not like to dig into your bitter past.