Meaning of balhug

balhug

Cebuano

v. 1. insert something long in a place under something or between something Akuy mibalhug niánang linipak ngadtu sa binugkus, I inserted those bamboo slats into the bundle. Ibalhug iláwum sa katri ang malíta, Slip the valise under the bed; 2. put into an enclosure. Akuy mibalhug sa manuk sa tangkal, I put the chicken in the cage. Gibalhug siya sa karsil, He was thrown in jail.