Meaning of bagulbul

bagulbul

Cebuano

v. grumble, complain about a grievance. Ngánung magbagulbul ka man nga giángay ta man mug hátag? Why are you grumbling when I gave you all the same amount? n. grumbling. Ang mga bagulbul sa katawhan nakapabalísa sa pamúnù, The grumbling of the people had the President worried. -an(→) a. given to grumbling.