Meaning of áwà

áwà

Cebuano

n. kind of fish, the ten-pounder: Elops hawaiensis.


áwà

Cebuano

v. 1. envy, be jealous. Ngánung maáwà ka man sa ímung igsúun? Why should you be jealous of your sister? Makaáwà man nang ímung kahimtang, Your circumstances inspire envy. Dílì man nà ángay awáun (awáan, iáwà), That is not worth envying; 2. be worried. Mag-áwà man ka nga wà may nahinabù? Why are you worried when nothing terrible has happened?