Meaning of amindar

amindar

Cebuano

v. 1. amend. Muamindar sa baláud ang Kungrísu, Congress will amend the law. Nag-amindar ang hunta sa mga lagdà niíni, The board is amending its policies; 2. make amends for. Nakaamindar giyud siyas íyang mga salà, He was able to make amends for his offenses; 3. restore good feelings. Giamindar níya ang nagúbà nílang panaghigalaay, He patched their broken friendship up.