Meaning of aktíbu

aktíbu

Cebuano

a. active, energetic. Aktíbu kaáyu ang inyung mga bátà, Your children are very active. Aktíbung mimbru, An active member. Bulkan nga aktíbu, An active volcano. Ingridiyinting aktíbu, An active ingredient; v. get to be active.