Meaning of ábà tuy

ábà tuy

Cebuano

(from sábà dihà untuy) shut up! Ábà tuy, maáyu ka lang sa tayáda, wà kay tadtad, Shut up! You’re great at talking, but let’s see you do something.