Cebuano Dictionary

sa dili maayo
badly
sa dili pa
conj. before
sa dili tinuyo
adv. accidentally
sa dinuyogay
jointly
sa diyutay
slightly
sa dugokan
spinal
sa espiritu
spiritual
sa gabii
overnight
sa gawas
adj. out
sa gawas
adv. without
sa gawas
n. outside
sa gawas
outward
sa gihapon
adv. ever
sa gihapon
evermore
sa ginagmay
retail
sa gugma
amorous
sa gugma
erotic
sa gula
adv. without
sa gula
n. outside
sa haduol
closely
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z